Actas


 • Acta da Reunión (05/09/2016):
  • Bases das Xornadas de Novos Investigadores.
  • Horario: 24 e 25 de outubro (16:00 ás 20:00).
  • Preinscripción: formulario de Google Docs. Plazo até o día 5 de outubro.
  • Difusión en radio e medios escritos.
  • Traballos de investigación vinculado á Historia, Xeografía e Historia da Arte con presentación ou vídeos.
 • Acta da Reunión (08/09/2016):
  • Lectura y aprobación del acta de la última reunión.
  • Aprobación nuevo formulario de preinscripción y entrada del blog.
  • Próxima reunión (06/10/2016 a las 17:00).
 • Acta de Reunión (06/10/2016):
  • Aprobación presupuesto catering (72 €).
  • Aprobación horarios provisionales.
  • Aprobación acta.
  • Próxima reunión (14/10/2016 a las 12:30).
  • Carteles: 20.
  • Presentación del cese temporal de la actividad de Héctor.
  • Cesión de la mesa de dibujo para el área de Arqueología.
 • Acta da Reunión  (14/10/2016):
  • Aprobación da acta do 6 de outubro de 2016.
  • Aprobación definitiva do presuposto do catering (72 euros), da cartelería (20 carteis) e da impresión dos mesmos (40 euros).
  • Impresión dos horarios na delegación. 
  • Aprobación das viaxes dos conferenciantes das VI Xornadas de Novos Investigadores.
  • Aprobación da creación dunha comisión para as Xornadas co obxetivo de axilizar e repartir o traballo. Dita comisión presentará informacións periódicas.
  • A comisión constará de:
   • Responsábel de Administración, adxudicado ao presidente Daniel Cid.
   • Responsábel de Difusión, aduxicado á vogal Sofía Taboada.
   • Responsábel de Loxística, adxudicado ao secretario Manuel.
  • Ponse de manifesto a necesidade de modificar os estatutos en consonancia coa propuesta electoral das derradeiras elección. 
  • Próponse nova reunión o día 28 de outubro.
  • Planteamento da problemática de futuras ausencias dos membros da Delegación.
 • Acta da Reunión (28/10/2016):
  • Aprobación da acta do 14 de outubro de 2016.
  • Próponse a publicación das ponencias co formato máis conveninte, co fin de sentar precedente e que constén coma publicación.
  • Subscríbese o escrito de David Morenza ante Xunta de Centro.
  • Elaboración dun borrador dos Estatutos.
 • Acta da Reunión (04/11/2016):
  • Aprobación da acta do 28 de outubro de 2016.
  • Presentación e aceptación da dimisión de Jorge Ansía Gómez como membro da Delegación.
  • Nova reunión cos alumnos semipresenciais o vindeiro día 14 de novembro ás 16:00.
  • Nova reunión o vindeiro día 14 de novembro de 2016 ás 18:00: elección de novo tesoreiro e representante na comisión de TFG.
  • Fíxase a compra de dous toners negros, folios, grapas, unha caixa de bolígrafos negros e azuis.
  • Proposta de creación dun calendario de DAFHO para a súa distribución entre o alumnado.
  • Solícitase a presentación en Xunta de Centro a necesidade de enchufes nas aulas.
  • Propuesta de tema na Xunta de Centro sobre o pouco control durantes as probas escritas.
 • Acta da Reunión (14/11/2016):
  • Aprobación da acta do 04 de novembro de 2016.
  • Incorporación á Delegación de Alumnos da Facultade de Ourense de Diego Castillo e Andrés Pardo.
  • Reincorporación de Héctor Espino.
  • Nómbrase como novo tesoreiro a Héctor Espino.
  • Nómbrase como novo representante en Comisión de TFG a Manuel García.
  • Aprobación do gasto das bandas da graduación e procura dun presuposto.
  • Aprobación dos novos estatutos da DAFHO.
 • Acta da Reunión (13/01/2017):
  • Aprobación da acta do 14 de novembro de 2016.
  • Aprobación do contacto con David Tristancho para as próximas xornadas de Cando Mario conoceu a Clío.
  • Acuerdo de reservar da organización interna e estructural das xornadas pola DAFHO. Acéptase a colaboración de "El Octavo Historiador" no desenrolo das meses, colaborando no contacto e na proctura dos poñentes e naquelos asuntos que a DAFHO considere oportunos.
  • Expulsión da DAFHO de Xoel López, polo incumplemento constante dos estatutos.
  • Aprobación da catalogación dos libros e revistas da DAFHO.
  • Prócedes á procura do catering para as vindeiras xornadas.
  • Pendente de revisión e aprobación das correcións dos estatutos feitas polo do Doctor Jesús De Juana.
 • Acta da Reunión Extraordinaria (24/01/2017):
  • Aprobación da acta anterior.
  • Lectura e aprobación do comunicado feito polo vogal Héctor Espino.
  • Información sobre o vindeiro viaxe realizado polo Profesor de Arqueoloxía Fermín Pérez: ampliación de plazas e aprobación da DAFHO da súa organización.
  • Próxima reunión, se procede: 13 de febreiro de 2017

No hay comentarios:

Publicar un comentario